Lyrics of Song

Written by Webmaster on .

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

4th Igorot Cordillera BIMAAK-Europe (ICBE) Consultation

                                                Dublin, Ireland

                                                17-20 May 2007

Lyrics of Song

Sang by Cristobal Agnaonao and Marivonne Cuyob

Girls

Issan poon di batang

wadan babassang

babassang ay men basang

gomadgadangdang.

Boys

Linmaos san babalo

men balo balo

babalo kinwani na

men asawa ta

G

Adi adiyak sik a

tay bolakbol ka

Esata et kakaasi

amed no maudi

B

Wada baw san payeo ko

ay tinawid ko

payeo ko id Layugan

esam en tontondan

G

Adi adiyak sidi

tay ad adawi

kadag tas nan maudi

amed no malabi

B

Wada baw san siping ko

ay singka sangi

ta waday gastowen ta

no men asawa ta.

G

No baw siya nan kanam sa

Men asawa ta

this is where the missing sentence can't be understood.

B & G

Me boweg tay suma a

ad kad an da ama

ta enta et ibaga ta madawak ta.

Followed by the playing of gongs tay madawak da.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker