Closing session on May 1, 2017

Written by Ric Cuyob on .

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

9th Igorot Cordillera BIMAAK Europe (ICBE) Consultation
Rome, Italy
April 28 – May 1, 2017 


Closing session on May 1, 2017

Song sang by Ric Cuyob (Cordi-Bel)

Bebsat San Kaigorotan

Lyrics and music: Mr. Francis Cayasen

Bebsat san kaigorotan,

Nilaylayad en Kabunyan,

Manipud pay laeng sin kaysan,

Babaen den kaapuan.

Si Kabunyan intedna han ugali,

Pakailasinan di puli,

Djan sursuro ay nasudi,

‘Di ibain wenno ipakni.

Dad sursuro ken adal,

Moderno man ken kadaanan,

Adina koma dangranan,

Kultura ay kapintasan.

No baybay-am din kultura,

Mapukaw mo ladawan dadama,

Malipatamto met no sinno ka,

San rugin di istorya.

Dad adu ay ugali,

Ayug, sala, panangsangaili,

Kooperasyon ken budbudong,

Alikam di biag ay nabanor.

San ugali entako pili-en,

Namnama’y entako aywanan,

Nangruna no maiparbeng,

San layus nan panawen.

Edwani ay waday I C B E,

Entako makitapi,

Maki-adal si ug-ugali,

‘San Kaigorotan ay ili.

Dongdong-ay si dong-ilay…. Insinalidummaay.

N.B. by Ric Cuyob (Cordi-Bel):

I modified the last paragraph to fit in to our ICBE gathering. The words in blue are mine. Thanks to Mr. Francis Cayasen for his talent in composing this song.

As to what I downloaded in the Google search, the last paragraph goes like this, “Edwani ay kakadwa, entako mankaykaysa, mangilaban si kultura, san Kaigorotan ay daga.”

This song was popularized by Fr. Sammy Maximo from Benguet but the reason I looked for this song at the end of the conference was because of our topic on Benguet. In a video documentary made about this song, I saw that there were requests among respondents to have an Ibaloi version of this song.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker